↓ Español | 官话 | 广东话 | 한국어 | Tiếng Việt ↓

 

Thank you very much for your interest in the Quality Counts California (QCC) Equity Project survey. This survey is part of a larger study on equity within QCC which seeks to understand if groups receive equal and fair treatment and opportunity regardless of their race, gender, income, or other factors within QCC and how QCC could be improved. Survey questions focus on the experiences of families and the early learning and care workforce and seek to find opportunities to enhance equity for all groups.

Select the group you identify most closely with now or in the past. 

If you are not currently in one of these roles, but have been in the past, you may still participate. For example, if you were previously a Family Child Care provider, but no longer are, you may still select the Family Child Care provider survey. Or if your children are now older than 5, but you lived in California when they were under 5, you may select the Family Member survey. 

Please select only one survey to complete.

 

 


 

 

Muchas gracias por su interés en la encuesta del Proyecto de Equidad de Quality Counts California (QCC). Esta encuesta es parte de un estudio más amplio sobre la equidad dentro de QCC que busca comprender si los grupos reciben trato y oportunidades iguales y justos independientemente de su raza, género, ingresos u otros factores dentro de QCC y cómo podría mejorar QCC. Las preguntas de la encuesta se enfocan en las experiencias de las familias y la fuerza laboral de aprendizaje y cuidado temprano y buscan encontrar oportunidades para mejorar la equidad para todos los grupos.

Seleccione el grupo con el que se identifica más estrechamente ahora o en el pasado. 

Si actualmente no está en una de estas funciones, pero lo ha estado en el pasado, aún puede participar. Por ejemplo, si anteriormente era un proveedor de Cuidado Infantil Familiar, pero ya no lo es, aún puede seleccionar la encuesta para proveedores de Cuidado Infantil Familiar. O si sus hijos ahora tienen más de 5 años, pero usted vivía en California cuando tenían menos de 5 años, puede seleccionar la encuesta de Miembros de la Familia. 

Seleccione solo una encuesta para completar.

 

 


 

非常感谢你对”加州质量计数”(QCC)公平计划调查的兴趣。这项调查是QCC内部公平性研究的一部分,旨在了解各群体是否得到平等和公平的待遇和机会,无论其种族、性别、收入或QCC内部的其他因素如何,以及QCC如何能够得到改善。调查问题集中在家庭和早期学习和托儿服务人员的经验上,并试图寻找机会来加强所有群体的公平性。

选择你现在或过去最认同的群体。

如果你目前不是这些角色之一,但过去曾经是,你仍然可以参加。例如,如果你以前是家庭托儿者,但现在不再是了,你仍然可以选择家庭托儿者调查。或者,如果你的孩子现在超过5岁,但你在孩子5岁以下时住在加州,你可以选择家庭成员调查。

请仅选择一项调查来完成。 


 

非常感謝您對加州質量評分系統 (QCC) 項目調查的興趣。調查是 QCC 公平性大規模研究工作的一部分,旨在了解在不論種族、性別、收入或其他因素的群體中,是否能夠在 QCC 內獲得平等公平待遇和機會,以及如何改進 QCC。調查問題側重於家庭和早期學習和護理人員的經歷,旨在提高全部群體的公平性。

選擇您確認與過去或者當前經歷最接近的群體類別。

如果您目前沒有這些身份,但過去曾有過這些身份,仍可以選擇參與。例如,您曾經是家庭托兒服務提供者,但現在不再是,仍可選擇參與家庭托兒服務提供者調查。或者,您的孩子現在 5 歲以上,但在 5 歲以下時住在加利福尼亞,您可選擇參與家庭成員調查。

請僅選擇一項調查嚟完成。

 

 


 

Rất cảm ơn bạn đã quan tâm đến khảo sát của dự án Quality Counts California (QCC) Equity Project. Khảo sát này là một phần của một nghiên cứu lớn hơn về bình đẳng trong QCC nhằm tìm cách hiểu xem các nhóm đối tượng có nhận được cơ hội và sự đối xử bình đẳng và công bằng hay không bất kể chủng tộc, giới tính, thu nhập, hoặc các yếu tố khác trong QCC và QCC có thể được cải thiện bằng cách nào. Các câu hỏi khảo sát tập trung vào trải nghiệm của các gia đình và lực lượng lao động trong lĩnh vực giáo dục ấu nhi và chăm sóc trẻ và tìm kiếm các cơ hội để cải thiện sự bình đẳng cho tất cả các nhóm đối tượng.

Chọn nhóm mà bạn xác định bạn gần nhất với họ hiện nay hoặc trong quá khứ. 

Nếu hiện tại bạn không đảm nhiệm một trong những vai trò này, nhưng đã từng đảm nhận trong quá khứ, bạn vẫn có thể tham gia. Ví dụ, nếu trước đây bạn là một nhà cung cấp dịch vụ Chăm Sóc Trẻ Gia Đình, nhưng giờ không còn nữa, bạn vẫn có thể chọn khảo sát dành cho nhà cung cấp dịch vụ Chăm Sóc Trẻ Gia Đình. Hoặc nếu con của bạn hiện đã hơn 5 tuổi, nhưng bạn sống ở California khi chúng dưới 5 tuổi, bạn có thể chọn khảo sát dành cho Thành Viên Gia Đình.

Vui lòng chỉ chọn một khảo sát để hoàn thành.

 

 


 

당신의퀄리티카운트캘리포니아(QCC)형평성프로젝트설문조사에대한관심에매우감사드립니다.이조사서는그룹이인종,성,수입또는QCC내다른요인에관계없이평등하고공정한대우와기회를받는지이해하기를위한QCC내형평성에대한더큰연구의일부입니다.조사서질문은가족의경험과조기학습과관리인력에중점을두며모든그룹에형평성을증진하는기회를찾고자합니다.

당신이현재또는과거에가장친밀하게식별하는그룹을선택하십시오.

만일당신이현재이런역할중하나도안하고있지만,과거에한적이있으면,참여할수있습니다.예로,당신이현재는아니지만과거가족보육제공자이었다면,가족보육제공자보고서를선택할수있습니다.또는만일당신의자녀가지금5세이상이나,당신이그들이5세보다어릴때캘리포니아에살았다면,당신은가족멤버조사서를선택할수있습니다.

완료할 설문조사를 하나만 선택하십시오.